Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria

En aquest enllaç del ministeri estatal, es pot veure la normativa actual:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12054.pdf