POLÍTICA DE QUALITAT

 

PIROTÉCNIA CATALANA S.A. estableix com a objectiu prioritari dins de la seva política de qualitat, el desenvolupament de la seva activitat (Fabricació, Venda i comercialització d'espectacles pirotècnics) de manera que quedi garantida en plena satisfacció dels nostres clients i totes les parts interessades en termes de qualitat, compliment de requisits i terminis, atenció i servei. Per a això considera necessària l'implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat establert segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i de conformitat amb la Directiva 2013/29/UE.

La direcció, conscient que la qualitat és un dels pilars en els quals ha d'assentar-se el futur de PIROTÉCNIA CATALANA S. a. facilita els mitjans humans i materials necessaris per aconseguir que els nostres serveis satisfacin, de forma permanent les exigències del mercat, establint les següents directrius:

  • Complir els requisits de totes les parts interessades en el Sistema de Gestió, així com els legals i reglamentaris que siguin aplicables.
  • Els clients són la raó de ser de l'empresa i els nostres productes i serveis han d'assegurar la satisfacció completa i la fidelització dels mateixos, complint amb les seves expectatives i requeriments i especificacions, en tots els aspectes, incloent els aspectes tècnics i de qualitat, el compromís de prevenir la contaminació i protegir el medi ambient, així com la seguretat de les persones i els béns.
  • La Qualitat és el resultat d'analitzar els riscos i les oportunitats, durant tot el cicle dels nostres processos, per emprendre accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA, en honor de disminuir les no conformitats i reclamacions dels clients, així com de contribuir a una major eficàcia i eficiència en el funcionament de la nostra Empresa.
  • Una preocupació permanent de direcció és disposar de personal competent i motivat. Formem i informem als nostres empleats sobre els aspectes tècnics i mediambientals lligats a la nostra activitat i a les seves funcions i els motivem perquè el seu comportament en el lloc de treball reflecteixi aquesta sensibilització.
  • Dotar a l'empresa dels mitjans necessaris, així com propiciar un entorn de treball apropiat i segur, i mantenir les instal·lacions de la PIROTÉCNIA CATALANA S.A. sota unes condicions de seguretat que permetin desenvolupar les nostres activitats de fabricació, venda i comercialització d'espectacles pirotècnics.
  • És desig de la direcció que la present Política de la Qualitat sigui plenament assumida, també pels nostres proveïdors i subcontractistes, assegurant una col·laboració beneficiosa per a totes les parts a llarg termini, i és per això que els requisits de qualitat i les exigències contractuals han de ser traduïdes de forma efectiva en les especificacions que es comuniquessin als proveïdors de forma completa i oportuna.

Sent un objectiu de l'empresa la millora dels seus resultats minimitzant les no conformitats i els riscos, la direcció fixa uns objectius específics que són valorats i revisats periòdicament. A més assegura la verificació del compliment de les disposicions establertes mitjançant auditories i revisions del sistema de gestió.

Per competir amb èxit hem d'esforçar-nos per arribar a l'excel·lència en seguretat, qualitat i productivitat en els nostres serveis. Aquesta política de Qualitat, actualitzada i comunicada, és aplicable a tots els departaments de PIROTÉCNIA CATALANA S.A. . 
Direcció
PIROTÉCNIA CATALANA S.A.